KVALITA, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE

Příručka managementu podává souhrnnou informaci o integrovaném Systému managementu kvality

ČSN EN ISO 9001 (ISO), Systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001 (EMS) a Systému

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001 (BOZP).

Politika managementu je společná pro ISO, EMS a BOZP.

Strategické cíle jsou stanoveny na desetileté období.

Veškeré další informace jsou Vám k dispozici na našem obchodním oddělení.